Distribuzione di Mans Manetes ai neonati dell’Ospedale Civile di Alghero

Il Libro-cd sarà distribuito gratuitamente alle famiglie dei piccoli nati ad Alghero

Mercoledì 24 marzo, i soci della Plataforma per la Llengua hanno consegnato al Reparto di Ginecologia e Ostetricia dell’Ospedale Civile di Alghero 420 copie del libro-disco “Mans Manetes. L’Alguer: paraules, cançons i veus de minyons”. Presenti il Primario Dott. Mario Francesco Careddu, la Dott.ssa Speranza Piredda, la Coordinatrice Serenella Carta e la referente dell’associazione ad Alghero, Irene Coghene. Il progetto “Mans Manetes” della Plataforma per la Llengua, organizzazione non governativa che promuove la lingua catalana, ha visto la produzione di un libro-disco in lingua catalana di Alghero, dedicato ai bambini ed adolescenti, distribuito gratuitamente in tutte le scuole algheresi, pubbliche e private. L’obiettivo di Mans Manetes, è che ogni bambino e bambina algheresi abbiano a casa una delle 10.000 copie stampate.

La produzione artistica di Mans Manetes è stata curata dai catalani Marc Serrats (Xerramequ) e Raph Dumas e dall’algherese Claudio Gabriel Sanna, che hanno arrangiato e modernizzato canzoni tradizionali e di autori come Pasqual Gallo, Pino Piras, Mariano Piras, Franco Cano, Antonello Colledanchise ed Angel Maresca Lo Barber, per citarne alcuni. In questi mesi, i volontari hanno portato circa 1.200 copie del libro-disco in tutte le scuole dell’infanzia e primarie della città, per gli alunni che non l’avevano ricevuto durante le distribuzioni degli anni scorsi. Tutte le famiglie che ancora non hanno ricevuto la loro copia di Mans Manetes, possono passare presso la sede dell’associazione in Via Arduino n. 48 il mercoledì dalle 9 alle 13 oppure scrivere alla mail [email protected] per prendere un appuntamento.

In questo modo, fino all’esaurimento delle scorte, si garantirà almeno una copia del materiale in ogni casa, portando in ogni famiglia la musica tradizionale. Lo scopo principale è far entrare in contatto le nuove generazioni con la lingua catalana di Alghero e degli altri territori del dominio linguistico. Inoltre, il progetto ha una forte valenza culturale, linguistica, pedagogica e di promozione della città, ampliando la conoscenza della varietà algherese, nel resto dei territori di lingua catalana, dove la Plataforma per la Llengua opera.

————————–

Dimecres 24 de març, los socis de Plataforma per la Llengua han consegnat al repart de Ginecologia i Obstetrícia a l‘Hospital Civil de l’Alguer 420 còpies del llibre-disc “Mans Manetes. L’Alguer: paraules, cançons i veus de minyons”. Presents lo Primari Dr. Mario Francesco Careddu, la D.ra Speranza Piredda, la Coordinadora Serenella Carta i la delegada de la territorial de l’Alguer, Irene Coghene. Lo projecte “Mans Manetes” de la Plataforma per la Llengua, organització no governativa que promou la llengua catalana, ha vist la producció d’un llibre-disc en llengua catalana de l’Alguer dedicat a criatures i adolescents, que és estat ja distribuït gratuïtament en totes les escoles alguereses, públiques i privades. L’objectiu de Mans Manetes, del qual són estades estampades 10.000 còpies, és que cada minyona i minyó algueresos ne tenguin una en casa.

La producció artística de Mans Manetes és estada a càrrec d’artistes catalans i algueresos com Marc Serrats (Xerramequ), Raph Dumas, Claudio Gabriel Sanna, que han arranjat i modernitzat cançons tradicionals i d’autors com Pasqual Gallo, Pino Piras, Mariano Piras, Franco Cano, Antonello Colledanchise, Àngel Maresca Lo Barber, per citar-ne sol alguns. En aqueixos mesos, los voluntaris han portat circa 1.200 còpies del llibre-disc en totes les escoles de la infància i primàries de la ciutat, pels alumnes que no l’havien recivit durant les distribucions dels anys passats.

Totes les famílies que encara no han recollit Mans Manetes, poden passar a la seu de l’associació, al carrer de Pa i Aigua (via Arduino) n. 48 cada dimecres de les 9 a les 13 per prendre una còpia o escriure a l’endiriç [email protected] per prendre un apuntament. D’aqueixa manera, fins a l’exhauriment dels exemplars, se garantirà almanco una còpia del material en cada casa, portant en cada família la música tradicional. La finalitat principal és fer entrat en contacte les noves generacions amb la llengua catalana de l’Alguer i dels altros territoris del domini lingüístic. Lo projecte, a més, té un fort valor cultural, lingüístic, pedagògic i de promoció de la ciutat, ampliant la coneixença de la varietat algueresa en los altros territoris de llengua catalana, on la Plataforma per la Llengua obra.

25 Marzo 2021